Tag: Exercise New Horizon

  • Australia, Indonesia Launch Naval Exercise

    Exercise New Horizon, focusing on maritime security, kicks off. Australia, Indonesia Launch Naval Exercise By Prashanth Parameswaran Australia and Indonesia began four days of naval exercises on November 9. Exercise […]